How many days Holy Prophet Hazrat Muhammad (PBUH) stayed in Gar e Saur?

  • 01 Day
  • 03 Days
  • 07 Days
  • 40 Days